Từng bước trở lại sau đại dịch Covid-19, năm 2023 là một năm có nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy hoạt động du lịch đang dần phục hồi và phát triển mạnh mẽ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Số liệu dựa theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/12/2023.

infographic